- บริการออนไลน์ -

ศูนย์รวมข่าวสารประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
การประชุมผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
การประชุมผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เลขานุการกรม กรมประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรโครงการฝึกอบรมหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ ๑๑ (สว.มธ.๑๑) สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่มที่ ๓ จำนวน ๑๑ คน ในกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม
เลขานุการกรม กรมประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรโครงการฝึกอบรมหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ ๑๑ (สว.มธ.๑๑) สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่มที่ ๓ จำนวน ๑๑ คน ในกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม
สำนักงานเลขานุการกรม กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมงาน๙๔ ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย
สำนักงานเลขานุการกรม กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมงาน๙๔ ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย
สำนักงานเลขานุการกรม กรมประชาสัมพันธ์ จัดพิธีส่งมอบงานระหว่างนายเฉลียว แก้วอาษา รักษาการเลขานุการกรม กับ นางสาวทิวาพร แสนเมืองชิน เลขานุการกรม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเพื่อปฏิบัติราชการ
สำนักงานเลขานุการกรม กรมประชาสัมพันธ์ จัดพิธีส่งมอบงานระหว่างนายเฉลียว แก้วอาษา รักษาการเลขานุการกรม กับ นางสาวทิวาพร แสนเมืองชิน เลขานุการกรม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเพื่อปฏิบัติราชการ
เลขานุการกรม กรมประชาสัมพันธ์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณโดยรอบกรมประชาสัมพันธ์ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขานุการกรม และรายงานตัวปฏิบัติราชการเป็นวันแรก พร้อมทั้งรับนโยบายการปฏิบัติงาน จากอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
เลขานุการกรม กรมประชาสัมพันธ์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณโดยรอบกรมประชาสัมพันธ์ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขานุการกรม และรายงานตัวปฏิบัติราชการเป็นวันแรก พร้อมทั้งรับนโยบายการปฏิบัติงาน จากอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
การแจ้งผลการตรวจสุขภาพและพบแพทย์ เพื่อติดตามผลการรักษา ประจำรอบ ๔ เดือน บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์
การแจ้งผลการตรวจสุขภาพและพบแพทย์ เพื่อติดตามผลการรักษา ประจำรอบ ๔ เดือน บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์
 กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ให้บริการตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษา ประจำรอบ ๔ เดือน
กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ให้บริการตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษา ประจำรอบ ๔ เดือน
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญ เนื่องในโอกาส นางสุดฤทัย เลิศเกษม ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญ เนื่องในโอกาส นางสุดฤทัย เลิศเกษม ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗
facebook

วารสารกรมประชาสัมพันธ์

PRD 261 (ตัวอย่างข้อมูล)
PRD 260 (ตัวอย่างข้อมูล)
PRD 258 (ตัวอย่างข้อมูล)

VIDEO Multimedia

Infographic

banner 1
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government