รัฐบาลเชิญชวนศาสนิกชนรวมพลังแห่งศรัทธา ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

รัฐบาลเชิญชวนศาสนิกชนรวมพลังแห่งศรัทธา ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย ประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และ ๓ ภูมิภาค ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ของทุกวัน

๒๔ กุมภาพันธ์ ถึง ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ : ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

๕-๘ มีนาคม ๒๕๖๗ : ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

๑๐-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ : ณ วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี

๑๕-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ : ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่

มาร่วมนำหลักธรรม สร้างสันติธรรม เพื่อก้าวไปสู่การเป็นศตวรรษแห่งธรรม (Dharma Centuries) สร้างความสงบสุขแก่สังคมและประเทศชาติ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar